Νομική Δήλωση

Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στον ιστότοπο σας παρέχονται από την Yingli Green Energy Holding Company Limited (“Yingli”) αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις προσεκτικά προτού αποκτήσετε πρόσβαση και χρησιμοποιήσετε τον παρόντα ιστότοπο.

Με την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου, ή με την καταφόρτωση υλικού από αυτόν, τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε και τηρείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται κατωτέρω αλλά και σε άλλα σημεία του παρόντος ιστότοπου. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως διακόψετε την πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ή την καταφόρτωση υλικού από αυτόν. Εάν συνεχίσετε την πρόσβαση στον ιστότοπο, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει να υπόκειστε στους όρους και προϋποθέσεις, και ότι συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους ή κανονισμούς.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο αποτελούν έργα πνευματικής ιδιοκτησίας, και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτόν ενδέχεται να συνιστά παραβίαση πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος και άλλων νόμων που διέπουν το υλικό του παρόντος ιστότοπου. Το υλικό αποτελεί έργο πνευματικής ιδιοκτησίας υπό την προστασία παγκόσμιων νόμων και συνθηκών περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημοσίευση, αναδημοσίευση, φόρτωση, καταφόρτωση, ανάρτηση, αποστολή ή διανομή του υλικού αυτού με οποιονδήποτε τρόπο, παρά μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια της Yingli. Η πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε άδεια επί των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Yingli ή οποιουδήποτε τρίτου.

Τα σήματα που χρησιμοποιούντα στον παρόντα ιστότοπο ανήκουν είτε στην Yingli ή τις θυγατρικές της, είτε χρησιμοποιούνται δυνάμει αδείας από τους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Απαγορεύεται η χρήση των σημάτων αυτών χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη τους.

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες και τυπογραφικά λάθη, και παρέχονται «ως έχουν» χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, όπως ενδεικτικά, (i) εγγυήσεις για την ακρίβεια, πληρότητα, εμπορευσιμότητα, μη παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας ή καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, ή (ii) εγγυήσεις για την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που παρατίθεται στον ιστότοπο ή διανέμεται μέσω αυτού. Αποδέχεστε ότι στις εν λόγω συμβουλές, γνώμες, δηλώσεις ή πληροφορίες βασίζεστε με δικό σας κίνδυνο. Η Yingli επιφυλάσσεται του δικαιώματός της, κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διορθώνει σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε τμήμα του ιστότοπου. Η Yingli μπορεί να προβαίνει σε οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στον ιστότοπο, το υλικό, τα προϊόντα ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Η Yingli ή οι δικαιοπάροχοι / προμηθευτές της δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιουδήποτε είδους ζημία (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απώλειας κερδών, διακοπής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, απώλειας πληροφοριών) προκύψει από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης των πληροφοριών, ακόμη και αν η Yingli ήταν ενήμερη για το ενδεχόμενο τέτοιας ζημίας. Επίσης, η Yingli δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο θα είναι αδιάλειπτες ή χωρίς σφάλματα, ή ότι τα ελαττώματα θα διορθώνονται, ή ότι ο ιστότοπος ή ο διακομιστής που τον καθιστά διαθέσιμο δεν περιέχουν ιούς ή άλλα ζημιογόνα στοιχεία. Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η καταφόρτωση ή με άλλο τρόπο απόκτηση οποιωνδήποτε πληροφοριών μέσω της χρήσης του ιστότοπου γίνεται κατά την δική σας διακριτική ευχέρεια και με δικό σας κίνδυνο, και είστε απολύτως υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημία στον υπολογιστή σας ή απώλεια δεδομένων ως αποτέλεσμα της καταφόρτωσης πληροφοριών. Η Yingli δεν παρέχει καμία εγγύηση για αγαθά που αγοράζονται ή αποκτώνται μέσω του ιστότοπου, ή για οποιεσδήποτε συναλλαγές συνάπτονται μέσω αυτού.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Yingli δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από: (i) την χρήση ή την αδυναμία χρήσης του ιστότοπου∙ (ii) το κόστος προμήθειας αγαθών προς αντικατάσταση, που προέκυψε από αγαθά που αγοράστηκαν ή αποκτήθηκαν, μηνύματα που ελήφθησαν ή συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω του ιστότοπου∙ (iii) πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο∙ (iv) οποιοδήποτε άλλο θέμα που άπτεται του ιστότοπου, ακόμη και αν η Yingli ήταν ενήμερη για το ενδεχόμενο των ζημιών αυτών.

Μη σύναψη Πελατειακής Σχέσης

Η πρόσβαση ή χρήση του παρόντος ιστότοπου δεν συνεπάγεται ούτε εγκαθιδρύει σχέση πελατειακή, συμβουλευτική, εμπιστευτική ή επαγγελματική με την Yingli ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Επικοινωνίες μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η Yingli ή/και τα συνδεόμενα με αυτή τρίτα μέρη δύνανται από καιρού εις καιρόν να σας αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την προώθηση πωλήσεων κ.λπ. Η Yingli ουδεμία επικύρωση, δήλωση ή εγγύηση παρέχει σχετικά με το περιεχόμενο των σχετικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή οποιαδήποτε αγαθά ή ιστότοπους αποκτηθούν από τους εν λόγω τρίτους, και συμφωνείτε ότι η Yingli δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση για οποιουδήποτε είδους ζημίες αναφορικά με τις σχετικές συναλλαγές ή προωθήσεις, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της καταβολής και παράδοσης αγαθών σε συνέχεια των συναλλαγών με τους εν λόγω διαφημιστές στον ιστότοπο.

Ιστότοποι Τρίτων

Ο παρών ιστότοπος μπορεί να παράγει αποτελέσματα αυτόματης αναζήτησης ή να σας συνδέει με άλλο τρόπο με ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι ιστότοποι αυτοί παρέχονται μόνο ως προσφορά και διευκόλυνση προς εσάς. Δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Yingli, ενώ κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να περιέχουν πληροφορίες ή υλικό που ορισμένοι κρίνουν ακατάλληλα ή προσβλητικά. Αποδέχεστε ότι η Yingli δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, την συμμόρφωση με πνευματικά δικαιώματα, την νομιμότητα, την κοσμιότητα ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή του περιεχομένου των ιστότοπων αυτών. Η συμπερίληψη ενός τέτοιου συνδέσμου δεν συνεπάγεται επικύρωση του ιστότοπου από την Yingli ή οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές του.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να εξασφαλίζετε και να αποζημιώνετε τόσο την Yingli όσο και τις θυγατρικές, τις συνδεόμενες εταιρείες, τα στελέχη και τους υπαλλήλους της, έναντι οποιασδήποτε απαίτησης ή διεκδίκησης, συμπεριλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που θα προβάλει οποιοσδήποτε τρίτος λόγω της εκ μέρους σας χρήσης του ιστότοπου κατά παράβαση των όρων και προϋποθέσεων, ή της παραβίασης, εκ μέρους σας ή εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου χρήστη/μέλους του λογαριασμού σας, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων δικαιωμάτων οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Ο παρών ιστότοπος ελέγχεται από τα γραφεία της Yingli στην Κίνα. Όσοι επιλέγουν την πρόσβαση στον ιστότοπο από άλλες περιοχές, το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για την συμμόρφωσή τους με τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους, εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση. Εισερχόμενοι στον παρόντα ιστότοπο, συμφωνείτε ότι σε κάθε θέμα που άπτεται του παρόντος ιστότοπου ισχύει το δίκαιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, εξαιρουμένων των κανόνων περί σύγκρουσης δικαίων, και συμφωνείτε ότι κάθε διαφορά αναφορικά με τον ιστότοπο υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Baoding, Περιφέρεια Hebei, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Τροποποιήσεις της παρούσας Νομικής Δήλωσης

Η Yingli δύναται να τροποποιεί τους όρους και προϋποθέσεις από καιρού εις καιρόν κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Η Yingli μπορεί να σας παράσχει εύλογη ειδοποίηση για τις σχετικές αλλαγές, ενώ η εκ μέρους σας συνέχιση της χρήσης του ιστότοπου θα θεωρηθεί ως σιωπηρή αποδοχή των αλλαγών αυτών.

Διακοπή

Η Yingli επιφυλάσσεται του δικαιώματος, κατ’ απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει την πρόσβασή σας στον ιστότοπο εν όλω ή εν μέρει, με ή χωρίς ειδοποίηση.

Δήλωση ‘Ασφαλούς Λιμένος’

Η εκ μέρους μας χρήση των όρων «προσδοκούμε», «πιθανολογούμε», «εκτιμούμε», «προβλέπουμε», «αντικειμενικός», «σχέδιο», «στόχος» και άλλων παρόμοιων εκφράσεων αποσκοπεί στον προσδιορισμό δηλώσεων που αφορούν μελλοντικό χρόνο. Παρ’ ότι οι δηλώσεις αυτές αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα κρίση μας για το τι ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, και πιστεύουμε ότι οι κρίσεις αυτές είναι εύλογες, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά λόγω διαφόρων σημαντικών παραγόντων κινδύνου που περιγράφονται στις δηλώσεις της Yingli προς την Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.